วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หลักไตรลักษณ์ หมายถึง หลักธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่
   อนิจจัง
   ทุกข์ขัง
   อนัตตา
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ